Skip to main content

Preventieve nalatenschapsmediation

Indien er problemen verwacht worden bij een toekomstig overlijden, bijvoorbeeld bij de afhandeling van een nalatenschap, dan kan preventieve mediation uitkomst bieden.

In een dergelijk geval kan de familie, met behulp van de mediator, afspraken maken met betrekking tot het toekomstig overlijden. Het initiatief hiertoe komt vaak van degene om wiens overlijden het gaat of een betrokken vriend of familielid. 

Beweegredenen om een dergelijke mediation aan te gaan zijn bijvoorbeeld:

  • Alles goed willen achterlaten zodat er geen ruzies kunnen ontstaan en de familie verder kan.
  • Duidelijkheid bieden aan de erfgenamen, zodat angst en onzekerheid de familie- relaties niet schaden.
  • Afspraken maken over het levenseinde, medisch gezien, de uitvaart en de beschikbare financiële middelen.
  • Opstellen van, of openheid geven over over het testament en de executeur, de bewindvoerder en de te nemen zakelijke stappen.
  • Op voorhand bepaalde beslissingen nemen, zodat deze na het overlijden niet meer behoeven te worden genomen.
  • Verstoorde familieverhoudingen aanpakken die de rationele en zakelijke beslissingen in de weg zitten.
  • Vader of moeder, na scheiding van of overlijden van de partner, stapt opnieuw in het huwelijksbootje.
  • Opvolging familiebedrijf.

Preventieve nalatenschapsmediation voorkomt post nalatenschapsmediation.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators