Skip to main content

PARTNERALIMENTATIE

Een belangrijk gevolg van de echtscheiding is dat er een verplichting tot betaling van partneralimentatie ontstaat van de ene partner aan de andere partner indien de laatste niet in voldoende mate in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Een verplichting tot betaling van partneralimentatie kan alleen bestaan als partijen gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad.
De wet veronderstelt dat er sprake is van een “lotsverbondenheid” tussen de ex-echtgenoten die door het huwelijk tot stand is gekomen. Ondanks het feit dat zij niet meer met elkaar getrouwd zijn, horen zij zich elkaars lot aan te trekken. Als de ene echtgenoot niet voldoende inkomsten kan genereren om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, is de andere echtgenoot verplicht om hieraan bij te dragen. In tegenstelling tot sommige andere landen, is het niet van belang of iemand ‘schuld’ heeft aan het einde van de relatie. Voor het vaststellen van alimentatie maakt het niet uit wie van de echtgenoten om de echtscheiding heeft verzocht.

VASTSTELLING ALIMENTATIE

De vast te stellen alimentatie is afhankelijk van de behoefte en behoeftigheid van degene die alimentatie ontvangt en van de draagkrachtruimte van degene die alimentatie moet betalen.

Iemand wordt als behoeftig aangemerkt als die persoon redelijkerwijs niet in staat is (volledig) in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. De alimentatiegerechtigde heeft in dat geval onvoldoende inkomen en kan dat in redelijkheid ook niet verwerven.
De behoefte van degene die alimentatie ontvangt, is het bedrag dat nodig is om – naast een eventueel eigen inkomen of uitkering – de levenstandaard die er was tijdens het huwelijk voort te zetten. De welstand en luxe waarin men tijdens het huwelijk leefde is dus medebepalend voor de hoogte van de behoefte (huwelijksgerelateerde behoefte).

Wij kunnen een alimentatieberekening voor u verzorgen waarbij de draagkracht van beide partijen wordt vastgesteld. Deze berekening dient ertoe om vast te stellen of de alimentatieplichtige over voldoende draagkracht beschikt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde te kunnen voorzien. De draagkracht is het resultaat van de financiële middelen waarover de onderhoudsplichtige (in redelijkheid) beschikt, verminderd met datgene dat hiervan betaald moet worden voor het eigen levensonderhoud.

FISCALE ASPECTEN

Betaal je partneralimentatie aan je ex-partner, dan mag de alimentatiebetaler dat als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet daarvoor wel zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald. Voor de alimentatieontvanger wordt de alimentatie als inkomen gezien en om die reden belast naar het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

De kosten die je moet maken voor het verkrijgen van partneralimentatie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor de ontvanger van alimentatie. Ook de kosten die de alimentatie-ontvanger maakt voor het verhogen of behouden van de partneralimentatie zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Je moet dan denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt ingeschakeld.

WETSWIJZIGING

De wet met betrekking tot partneralimentatie is met ingang van 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd. De Wet Herziening Partneralimentatie brengt een wijziging aan in de maximale alimentatietermijn zoals die gold tot 31 december 2019. Ook is de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie gewijzigd in een beperkte aftrekbaarheid.

WIJZIGING ALIMENTATIETERMIJN

Tot 1 januari 2020 bedroeg de alimentatietermijn maximaal 12 jaar. Per 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn echter beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

  • het jongste kind is jonger dan 12 jaar; minimaal recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
  • huwelijk langer dan 15 jaar; indien het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en tevens de alimentatiegerechtigde 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit, loopt de alimentatieplicht door tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • 50+; alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan 15 jaar zijn gehuwd hebben maximaal recht op 10 jaar partneralimentatie
  • hardheidsclausule; voor schrijnende gevallen (ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid) kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.

De datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank is bepalend voor toepassing van de nieuwe wet. Is het echtscheidingsverzoek ingediend in 2020 dan geldt de nieuwe wet. Is het verzoek ingediend in 2019 dan geldt nog steeds de oude regeling, dus 12 jaar.

WIJZIGING FISCALE AFTREKBAARHEID

De fiscale aftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren, met ingang van 1 januari 2020, beperkt aftrekbaar. Is partneralimentatie in 2019 nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, de aftrekbaarheid wordt geleidelijk afgebouwd naar aftrekbaarheid tegen een tarief van 37,05 in 2023.


Maak nu een afspraak
met één van onze mediators