Skip to main content

Erfrechtelijke begrippen

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is. Een notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Een verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis.

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.

Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Verklaring van erfrecht laten inschrijven bij kadaster

Bestaat uw erfenis uit een huis, stuk grond of boot? Dan is het verstandig een verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van het goed vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, staat u als eigenaar geregistreerd in het Kadaster. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de levensverzekering.

Bewindvoerder

De erfgenaam kan laten vastleggen in zijn testament dat het deel van de erfenis voor de kind(eren) wordt beheerd door een bewindvoerder. Reden zou kunnen zijn dat zij (nog) niet verantwoord met de erfenis zouden kunnen omgaan. Dat kan totdat de erfgenaam 25 jaar is.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook het beheer van de nalatenschap, de betaling van schulden en de verdeling van goederen. In het testament kan iemand aangewezen worden als executeur, die de erfenis regelt.

Wettelijk erfrecht

De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De kinderen krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het erfrecht de rechten van kinderen.

Sinds 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018

Een erfenis of een schenking valt automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stief-familie terechtkomen.

Om dit te voorkomen kan in een testament of akte worden vastgelegd dat de schenking of erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt. Dit heet een uitsluitingsclausule.

Erfenis bij huwelijk vanaf 1 januari 2018

Voor deze huwelijken is bepaald dat een erfenis of een schenking niet in de gemeenschap van goederen valt. Hiervan kan worden afgeweken door dit in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vast te leggen. Heeft de erflater of schenker in een testament of akte echter een uitsluitingsclausule opgenomen, dan kan dit niet worden genegeerd. De wil van de erflater of schenker gaat voor.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators